Giorno: 2 Marzo 2019

CC-BERU

C56DF – Gambia

Read More »
DX NEWS

9G2DX – Ghana

Il team 9G2DX guidato da Dov Gavish 4Z4DX e Haim Lewy 9G5AF lavorerà in 3 diverse località in Ghana dal…

Read More »
CC-BERU

3B8XF – Mauritius Island, AF-049

Nigel, G3TXF sarà attivo come 3B8XF da Mauritius Island, IOTA AF-049, in Beru Contest, il 9 – e 10 Mach…

Read More »
Back to top button
Translate »